Saturday, August 20, 2011

आयुष्याची गणिते


सताड उघड्या डोळ्यांनी मी अंथरुणावर पडतो
अन दिवसाचा शिनवटा अंथरुणातच विरतो
मात्र उद्याची गणिते रात्री छतावर जागा शोधू लागतात
अन छतावर चिटकवलेल्या चांदण्या अंधुक होत जातात

चांदण्या साथीला असूनही मग मी भरकटतो
गणितांच्या जाळ्यात अलगद जाऊन अडकतो
एखादे सुटलेले गणित दुसऱ्याच गणितात अडकते
अन एक एक चांदणी छतावरून अलगद गळून पडते

शेवटी छतावर एखादीच चांदणी उरते
तेवढीच डोळ्यात घेऊन माझी रात्र सरते
बरं झालं छतावर मी सूर्य नाही चिटकवला
ह्या गणितांच्या ग्रहणात तोही असता अडकला

---BinaryBandya™