Sunday, June 14, 2009

आयुष्य

आयुष्य म्हणजे परमेश्वराला पडलेले एक सुदंर स्वप्न ,
ते स्वप्न खराब करायचा आपल्याला अधिकार नाही.
विचार करा जेव्हा तुम्ही एखादे सुदंर स्वप्न पहात असता आणि मधेच कोणितरी तुम्हाला झोपेतुन उठवते ,
राग येतो ना , वाईट वाटते ना . मग तुमच्या वाईट वागण्याने किंवा दुखी असण्याने परमेश्वराला किती त्रास होत असेल..
म्हणुन सुदंर जगा , आनंदी रहा ...

---