Saturday, December 25, 2010

माझे खोलपण असेच उथळ उथळ

 
माझ्यात खोलवर पोहचायचे
सगळेच दरवाजे बंद,
सगळ्याच वाटा बंद,
पण माझा कोश आणि मी
दोघेही वाट बघतोय,
माझ्या माणसांची ...
  
तुम्हाला सापडेल अशी 
एखादी चोरवाट,
अतिशय खोल जाणारी
अगदी माझ्यातल्या "मी" पर्यंत...
 
पण हो मनापासून
मला भेटायची ओढ,
माझ्यापर्यंत पोहोचायची 
इच्छा असणाऱ्यासाठीच,
अशा चोरवाटा,
"जाणून बुजून ठेवलेल्या चोरवाटा !!!" 

वरून जरी वाटत असेल "मी" उथळ 
पण माझ्या तळाशी पोहोचणे तेवढेच कठीण 
कारण माझे खोलपण असेच फसवे 
अन उथळ उथळ...
 
 

Saturday, December 11, 2010

माझी पहाट

स्वप्न ,
मेंदूने विणलेले कुठलेतरी सुरेख जाळे
स्वप्नांचे तुकडे, 
विणलेल्या जाळ्याच्या छेदबिंदुवर विखुरलेले 


माझे मन ,
ते तुकडे जमवून काहीतरी अर्थ काढू पाहणारे  अन माझे जगणे,
पहाटेच्या सुंदर सुंदर स्वप्नात असे विखुरलेले

सुर्य ,
ते सुंदर जाळे विस्कटायला मुद्दाम लवकर उगवलेला
अन माझे मन ,
त्या तुकड्यांचा अर्थ लावता लावता रडकुंडीला आलेले

नेहमीचेच ठरलेले ,
सूर्याचा विजय अन माझी हार ..
हार नेहमीचीच ,
पण ती लगेच विसरून पण जातो   

पण तुटक तुटक आठवणारी स्वप्ने मात्र
मनाला हुरहूर लावून जातात