Thursday, February 17, 2011

तरीही लिहा..

कागद म्हणतो लिहा ,
लेखणी म्हणते लिहा,
दौतीतली शाई म्हणे
लिहा लिहा अन लिहा

काळजातल्या तक्रारी
फुंकर मागतात,
अंधारातले कोपरे 
उजेड मागतात,
मग,
लिहा लिहा अन लिहा

अवघडलेले शब्द
वाटा मागतात,
नेहमीच्या वाटा
बदल मागतात,
मग,
लिहा लिहा अन लिहा.


मन म्हणते मला सुचत नाही,
गाणे म्हणते तुला जमत नाही,
कोणी म्हणे ताल नाही,
कोणी म्हणे चाल नाही,
तरीही,
लिहा लिहा अन लिहा. 


---BinaryBandya™